Odstúpenie od zmluvy

Vážený zákazník, 

Máte právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete produkt.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením a zaslaním tovaru späť aj s neodstránenými  identifikačnými štítkami tovaru. Na tento účel môžete použiť online formulár nižšie alebo stiahnuť, vyplniť a zaslať vzorový formulár "ODSTÚPENIE SPOTREBITEĽA OD ZMLUVY" v papierovej podobe spolu s tovarom.

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime  platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy a vrátený tovar. Ich úhrada bude uskutočnená prevodom finančných prostriedkov na bankový účet uvedený v tomto odstúpení od zmluvy, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu:

 

MARELI Trade s.r.o.

Nad Tehelňou 2304/7

911 01 Trenčín

Slovenská Republika

Pri zadávaní informácií pre dopravnú spoločnosť prosím uvedte náš kontaktný e-mail info@wawfashion.sk