Reklamacje dotyczące towaru

Towar można reklamować 24 miesiące od daty zakupu. O reklamacjach produktów prosimy informować nas na adres e-mail info@wawfashion.sk

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza reklamacyjnego lub dołączenie niniejszego formularza reklamacyjnego do reklamowanego towaru.


PROCEDURA REKLAMACYJNA zgodnie z ustawą nr. 250/2007 Zb. w sprawie ochrony konsumentów firmy

MARELI Trade s.r.o. z siedzibą pod adresem Nad Tehelňou 2304/7, 91101 Trenczyn, numer identyfikacyjny 36671231

Towar można reklamować wyłącznie z ważnym dowodem zapłaty za towar. Towar musi być kompletny, bez brakujących części.
Reklamacji podlega wyłącznie towar, którego wady powstały z winy producenta. Gdy tylko odkryjesz błąd w produkcie, przestań go używać, aby błąd się nie pogłębił i natychmiast złóż skargę do sprzedawcy. W przypadku dalszego korzystania z towaru uwzględnienie reklamacji nie będzie możliwe.
Przez wadę rozumie się zmianę właściwości towaru powstałą z winy producenta. Za wadę nie uważa się zmiany właściwości towaru powstałej na skutek nieprawidłowego użytkowania, niewłaściwej pielęgnacji, na skutek uszkodzenia przez użytkownika lub osobę trzecią. Za wadę nie uważa się nawet sytuacji, gdy towar w sposób naturalny zmienia swoje właściwości w stosunku do materiału, z którego jest wykonany.

Sprzedający odpowiada wobec kupującego za to, że towar w momencie odbioru jest wolny od wad. W szczególności sprzedawca jest odpowiedzialny wobec kupującego, aby w chwili odbioru towaru przez kupującego towar posiadał właściwości, które strony uzgodniły, a w przypadku braku umowy, właściwości opisane przez sprzedającego lub które oczekiwanych przez kupującego ze względu na charakter towaru. Ponadto sprzedawca jest odpowiedzialny za to, aby w oparciu o zaprezentowaną reklamę towar nadawał się do celu, jaki podał sprzedawca lub do jakiego rzecz tego rodzaju jest zwykle używana, towar odpowiadał jakości lub modelowi, jeżeli była określona jakość lub model, towar jest w odpowiedniej ilości, wymiarze lub wadze i towar odpowiada wymaganiom przepisów prawnych.

Prawo kupującego z tytułu odpowiedzialności za wady rzeczy sprzedanej wygasa, jeżeli przed odebraniem towaru kupujący wiedział, że towar ma wadę, albo jeżeli wadę spowodował sam.

Sprzedawca przejmie reklamowany towar i oceni zasadność reklamacji. Reklamację należy rozpatrzyć w terminie 30 dni od dnia jej przyjęcia w obiekcie. Reklamacje możliwe są wyłącznie w okresie gwarancji, która wynosi 24 miesiące i rozpoczyna się w dniu zakupu towaru.

Sprzedawca odbiera towar pod adresem MARELI Trade s.r.o. , Nad Teheľňo 2304/7, 913 11 Trenczyn

Kupujący zobowiązany jest pokryć koszty związane z transportem reklamowanego towaru.

Sprzedawca może rozpatrzyć reklamację poprzez naprawę, wymianę towaru na nowy, bony towarowe lub zwrot pieniędzy.

Sprzedawca ma obowiązek przekazać kupującemu pisemne potwierdzenie sposobu rozpatrzenia reklamacji.

Niniejsza procedura reklamacyjna wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku. Firma MARELI Trade s.r.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w procedurze reklamacyjnej bez uprzedniego powiadomienia.

Przy zamawianiu towaru z Republiki Czeskiej nadawca MARELI Trade s.r.o. zastrzega sobie prawo do stosowania praktyk biznesowych obowiązujących w Republice Słowackiej. Również firma

MARELI Trade s.r.o. będzie podlegać ustawie o ochronie konsumentów nr. Prawo nr. 250/2007 Zb. Republika Słowacji.