Reklamácia tovaru

Tovar je možné reklamovať 24 mesiacov od zakúpenia. O reklamovaní tovaru nás prosím informujte na e-mailovej adrese info@wawfashion.sk

Vypíšte prosím reklamačný formulár nižšie alebo k reklamovanému tovaru prosím priložte tento reklamačný formulár.

REKLAMAČNÝ PORIADOK podľa zákonu č. 250/2007 Zb. o ochrane spotrebiteľa spoločnosti

MARELI Trade s.r.o., so sídlom Nad Tehelňou 2304/7, 91101 Trenčín IČO 36671231

 

  1. Reklamácia tovaru je možná iba s platným dokladom o zaplatení tovaru. Tovar musí byť kompletný, bez chýbajúcich častí.
  2. Reklamovať možno len tovar, ktorého chyby sú spôsobené výrobcom. Hneď, ako zistíte chybu tovaru, prestaňte ho používať, aby sa chyba nezväčšila a bezodkladne reklamujte u predajcu. Ak budete tovar naďalej používať, nebude možné reklamáciu uznať.
  3. Chybou sa rozumie taká zmena vlastnosti tovaru, ktorá sa udeje na základe pochybenia výrobcu. Za chybu sa nepovažuje taká zmena vlastnosti tovaru, ktorá je spôsobená nesprávnym používaním, nevhodným ošetrovaním, v dôsledku poškodenia užívateľom či treťou osobou. Za chybu sa nepovažuje ani ak tovar prirodzene zmení vlastnosti s ohľadom na materiál, z ktorého je vyrobený.

Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v dobe, keď kupujúci tovar prevzal má tovar vlastnosti, ktoré si strany dojednali a ak chýba dojednanie, také vlastnosti, ktoré predávajúci popísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru. Ďalej predávajúci zodpovedá, že na základe ich prezentovanej reklamy, sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa vec tohto druhu obvykle používa, tovar zodpovedá akosti alebo predlohe, ak bola akosť alebo predlohy,  je tovar v odpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

Právo zo zodpovednosti za vady predaného tovaru kupujúcemu zaniká, ak kupujúci pred prevzatím tovaru vedel, že tovar má vadu, alebo pokiaľ kupujúci vadu sám spôsobil.

 

  1. Reklamovaný tovar predajca preberie a posúdi oprávnenosť reklamácie. Reklamácia musí byť vybavená do 30 dní odo dňa kedy bola prevzatá na prevádzke. Reklamácia je možná iba v záručnej dobe, ktorá je 24 mesiacov a začína plynúť v deň zakúpenia tovaru.

Predávajúci prijíma tovar na adrese MARELI Trade s.r.o. , Nad Teheľňou 2304/7, 913 11 Trenčín

Kupujúci je povinný zaplatiť náklady spojené s dopravou reklamovaného tovaru.

  1. Reklamáciu je môže predajca vybaviť opravením, výmenou za nový tovar, poukážky alebo vrátením peňazí.

Predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu písomné potvrdenie o spôsobe vyriešenia reklamácie.

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňa 01.01.2023. Spoločnosť MARELI Trade s.r.o. si vyhradzuje právo na zmeny tohto reklamačného poriadku bez predchádzajúceho upozornenia.

Pri objednávke tovaru z Českej republiky si odosielateľ MARELI Trade s.r.o. vyhradzje právo riadiť sa obchodnými zvyklosťami ktoré sa uplatňujú v Slovenskej republike. Takisto sa spoločnosť

MARELI Trade s.r.o bude riadiť zákonom o ochrane spotrebiteľa č. Zákon č. 250/2007 Z. z. Slovenskej republiky.